WR-ระบบรับสมัครอบรมฯ

 
  รอบที่ วันที่อบรม
วันที่สอบ
จำนวน
วัน
จังหวัด หลักสูตร / สถานที่ เปิด รับสมัคร ปิด รับสมัคร จำนวน
ที่นั่ง
จำนวน
ว่าง
Status  
TB1 1 2024-04-25
2024-04-26
2024-04-26
2 กรุงเทพมหานคร
Public
 TB1 : อบรม+สอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
  ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1
2024-02-20
08:01
2024-04-16
22:59
60 32 เปิดรับสมัคร

ข้อมูลเมื่อ : 2024-03-02 17:15:05