WR-ระบบรับสมัครอบรมฯ

 
  รอบที่ วันที่อบรม
วันที่สอบ
จำนวน
วัน
จังหวัด หลักสูตร / สถานที่ เปิด รับสมัคร ปิด รับสมัคร จำนวน
ที่นั่ง
จำนวน
ว่าง
Status  
TB1 1 2023-09-21
2023-09-22
2023-09-22
2 กรุงเทพมหานคร
Public
 TB1 : อบรม+สอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1
2023-08-04
08:01
2023-09-10
22:59
60 60 ยกเลิก  

ข้อมูลเมื่อ : 2023-09-29 04:05:35